نه فقط تو قیافه، تو اخلاق و رفتار هم مثل ابراهیم هادی بود.

بهشت زهرا که می‌روید، قطعه ۲۷، ردیف ۱۱۷، شماره ۹ قبری برای دو نفر را ببینید.

کاری از انتشارات #شهید_ابراهیم_هادی

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: