مادری برای فرزندش از امام می‌نویسد و البته از شوهرش که انقلابی نیست اما...

#داستان #نوجوانان

#ابراهیم_حسن_بیگی

نشر #جمکران

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: