رودخوانی را بیش از دیگر آثار #محمدمهدی_سیار دوست دارم.

#شعر

#شهرستان_ادب

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: