#داستان او، ماجرای سه نسل از تاریخ معاصر ماست؛ از دهه ۲۰ تا ۱۳۵۸.

#جمشید_خانیان

#سوره_مهر

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: