ماه در محاق از مجموعه دیدار با ابرار، #نشر_امیرکبیر نوشته #غلامرضا_گلی‌زواره به زندگی، زمانه و مبارزات #میرزا_کوچک_خان جنگلی می‌پردازد. دیدگاه‌های متفاوت را هم آورده است و به آسیب‌شناسی نهضت جنگل پرداخته است:

https://bit.ly/2L9aCuO

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید:

ble.im/join/ZTk3NGIyNT