حسینعلی عظیمی، راوی کتاب رسم جهاد به دوستان شهیدش پیوست.

خدایش بیامرزد.

بیش از تجربه‌ها، نگاه انسانی حاکم بر جهاد سازندگی خواندنی است:

https://basalam.com/ketabeadib/product/186437?ref=...

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: