سالها می‌خواستم بخوانمش. حجم نامناسبش مانع بود!

«تپه جاویدی و راز اشلو» از جهت #رمان بودن کار خاصی نیست، جذابیت در خود شهید مرتضی جاویدی و کارهایش است؛ فوق‌العاده خواندنی. اندازه چند فیلم سینمایی هالیوودی حرف دارد.

۵۲۴ صفحه، #اکبر_صحرایی نشر #ملک_اعظم

خرید: https://b2n.ir/tape

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: