میرزا محمد سلگی به دوستان شهیدش پیوست؛ راوی خاطرات عاشورایی دفاع مقدس.

کتاب خاطراتش برنده جایزه جلال شده بود و استقبال مردمی نشان داد چقدر خواندنی است. خرید:

https://b2n.ir/solgi

شادی روحش صلوات


www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: