کتاب رمان جدید #وحید_یامین‌پور با عنوان ارتداد از رمان قبلی او بهتر است؛ هم در محتوا و هم در فن. ایده ناب و متفاوتی دارد. چندان #عاشقانه_سیاسی نیست، اما آنقدر خوب هست که اینقدر بفروشد!

چاپ ۱۲، ۲۴۸ ص: ۳۵۰۰۰ تومان، #سوره_مهر

خرید:

https://b2n.ir/yam2

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: