#علیرضا_قزوه را به #شعر می‌شناسیم ولی در اولین #رمان نشان داد هنرهای دیگری هم دارد. چقدر با بازی‌های زبانی شخصیت اسماعیل خندیدم! داستان کتاب سرگذشت چند خانواده در حوالی کودتای ۲۸ مرداد تا امروز است.

انتشارات #سوره_مهر

رقعی، ۳۷۶ ص، ۱۸۰۰۰ ت

خرید:

https://b2n.ir/qzve

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: