کتاب #رمان «پرواز با پاراموتور را دوست دارم» برای #نوجوانان نوشته شده، جایزه هم برده که حقش بوده. #علی_آرمین در کتابش از تلاش، خودباوری، فقر، کسب علم، حل مشکلات و خیلی چیزهای خوب دیگر می گوید.

خرید با تخفیف:

https://cutt.ly/kpbp

نشر #جمکران

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: