#رمان بهار داستان داعش در #عراق است. ماجرا از جشن تولد ۲۲ سالگی شروع می‌شود. سه دختر دانشجو که نماینده گروه‌های مختلف قومی و مذهبی عراق هستند در چنگال #داعش گرفتار می‌شوند و...

آگاهی از فرهنگ و باورهای #ایزدی‌ها از جذابیت‌های کتاب است.

کوتاه، خوش‌دست و خوش‌خوان است.

نوشته #عامر_حمیو ترجمه #سیدرضا_قزوینی_غرابی

#نشر_ستاره‌ها

خرید با تخفیف: https://b2n.ir/kbhr

www.Qafase.ir | @Qafase

با #کتاب، تازه بمانید: